Vi jobber for deg

HISTORIEN OM PVI

INNLEDNING


Det har i Norge vært bestemmelser om umyndighet og forvaltning av umyndiges midler helt tilbake til Christian Vs lov av 1687.Norge fikk sin første lov for dette området 28.11.1898. Loven ble kalt Lov om Umyndiggjørelse. Denne ble erstattet av Vergemålsloven 1. juli 1927 og forvaltet av kommunene - som lokale overformynderi.


1. juli  2013 trådte den nyeste Vergemålsloven i kraft og forvaltningen ble overført fra lokale

overformynderi til Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen). Samtidig med loven ble det også utgitt en forskrift for å hjelpe embetene til lik forståelse og anvendelse av vergemålsloven.


Loven som trådte i kraft i 2013 er allerede under vurdering for endring og det har blitt fremlagt flere høringsforslag hvor PVI har sendt inn høringsuttalelser.


På initiativ fra PVI og FRP sin Stortingsgruppe ble det i 2021 innlevert et representantforslag vedrørende en total gjennomgang av hele vergemålsordningen. Forslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget 21. april 2021 for deretter å bli sendt over til Regjeringen for behandling. Status for dette er pt. uavklart.


OM PVI

PVI ble startet samtidig med at Vergemålsloven av 1. juli 2013 trådte i kraft og hadde som formål å ivareta Profesjonelle Vergers økonomiske interesser, arbeidsbetingelser, sikkerhet og risiko i forhold til Vergehavere samt generelt å jobbe for å profesjonalisere vergenes utførelse og anerkjennelse av virket (yrket). Dette innebærer å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor Statsforvalter embetene (SF), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), og andre offentlige organer. Videre å få en stemme inn i utvalg og offentlige prosjekter hvor vergemålsordningen og saker som omhandler vergers digitale tilganger og verktøy for en effektiv kommunikasjon blir behandlet.


PVI vil fremme sitt formål ved å:


 • bidra til å utvikle en bærekraftig vergeprofesjonsgruppe.
 • få endret vergemålsforskriften med vekt på det som berører vergers godtgjøring og kostnadsdekning.
 • få en enhetlig saksbehandling i alle Statsforvalterembeter ved søknader om godtgjøring.
 • få avsluttet "dobbelt så mye" praksis.
 • få Innført årlig regulering av godtgjøring og kostnadsdekning(G/indeks).
 • få endret navn som er satt i vergemålsloven fra «faste verger» til «profesjonelle verger».
 • få endret verv til yrke og få arbeidsavtale med oppdragsgivere som også ivaretar sikkerhet
  og forsikring ift. vergehaver i tillegg til øvrige rettigheter for arbeidsforholdet.

  • få forståelse for at de profesjonelle vergene er en yrkesgruppe, med de sammerettigheter som
   andre yrkesgrupper.
  • arbeide for at JD, SRF og SF bevisstgjøres i omfanget av arbeidet som de profesjonellevergene
   utfører for vergehavere.
  • få politikere og andre til å være bevist våre oppgaver og utfordringer ved å drive utstrakt
   politisk påvirkning.
  • påvirke i det nasjonale arbeidet for digitalisering og for å få på plass effektive verktøyer
   i kommunikasjon med det offentlige for verger og vergehavere.


  PVI har i perioden fra 2018 i økende grad deltatt i samfunnsdebatter og besvart viktige Høringsforslag til lovendringer som er relevante for vårt oppdrag og for vergemålsområdet.


  Profesjonelle vergers arbeids- og fokusoppgaver er:


  • Sikre verdier og forvaltning av verdier for vergehavere.
  • Ivareta rettsikkerhet og integritet for vergehavere.
  • Ivareta selvråderett og medbestemmelse.
  • Sikre at ytelser til vergehaver forvaltes og ikke misbrukes av andre.
  • Verger ivaretar den viktige frivilligheten i motsetning til tvungen forvaltning hos NAV.
  • Verger hindrer tvangssalg av eiendom.
  • Vergen hindrer fravikelse (utkastelse).
  • Verger sikrer offentlige tjenester for vergehavere.
  • Verger sikrer en verdig livssituasjon og trygghet for vergehavere, regningene blir betalt og det er penger
   til mat hele måneden.


  Vedtekter for PVI - Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

  LES  vedtekter  PRATE MED OSS?

  SE HVA VI JOBBER MED

  MEDLEMSFORDELER

  PRISER MEDLEMSKAP